Opći uvjeti

Opći uvjeti

Trgovačko društvo IMPULS - LEASING d.o.o. pridržava pravo da usluge stavljene na raspolaganje odnosno pristup dijelovima web stranice ili čitavoj web stranici ograniči bez prethodne najave.

Ne postoji nikakvo pravo na korištenje i raspoloživost web stranice trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o. te usluga sadržanih na istoj. Trgovačko društvo IMPULS - LEASING d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu vrstu prekida operativnog rada ili tehničke smetnje u funkcioniranju telefonskih vodova ili mreža, kompjutorskih online sustava, servera ili provajdera te zakazivanja e-maila.

Nadalje, trgovačko društvo IMPULS - LEASING d.o.o. odbija bilo kakvu odgovornost za manipulacije na AOP-sustavu korisnika Interneta od strane neovlaštenih osoba.
 

Copyright  Cjelokupni sadržaj i struktura web stranice autorski su zaštićeni. 

Presnimavanje ili ispis pojedinih stranica i/ili potpodručja web stranice trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o. dopušteno je samo za privatnu uporabu, i to ako se ne uklanjaju i ne mijenjaju napomene o copyrightu ni druge zaštićene oznake niti se vrši kakva druga modifikacija. 

Nijedan dio web stranice ne smije se bez prethodnog, izričitog pisanog odobrenja trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o. niti u kojem obliku prenošenjem, bilo elektronički ili uz pomoć drugih sredstava ili postupaka, umnožavati ili prenositi u neki jezik koji koriste strojevi, posebice uređaji za obradu podataka, niti se smiju prenositi (ni elektronički ni pomoću drugih sredstava), mijenjati, povezivati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Korištenjem web stranice trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o. korisnik ne stječe nikakva prava na intelektualno vlasništvo ili licence. 

Za umnožavanje informacija ili podataka o tekstovima, dijelovima tekstova ili slikovnom materijalu potrebna je prethodna pisana suglasnost trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o..

Trgovačko društvo IMPULS - LEASING d.o.o. izričito pridržava prava umnažanja putem izlaganja, radijske i televizijske emisije, magnetofonskim postupkom ili na sličan način. 

U slučaju presnimavanja softvera ili drugih podataka s web stranice trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o. ili umnažanja na neki drugi način od strane korisnika web stranice, sva prava vlasništva, autorska prava, prava žiga i prava korištenja ostaju kod trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o..
 

Zaštita podataka  Prilikom posjete web stranici trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o. tehničke informacije i korisnički podaci korisnika automatski se registriraju.

Trgovačko društvo IMPULS - LEASING d.o.o. obvezuje se da će podatke prikupljene, obrađene i pohranjene prilikom uspostavljanja kontakta/registracije i korištenja usluga od strane sudionika prosljeđivati samo unutar iste institucije, odnosno s njom povezanih društava, i da ih neće davati vanjskim trećim osobama, ukoliko za to ne postoji zakonska obveza ili obveza naložena od strane nadležnih tijela ili ukoliko sudionik nije za to dao svoju izričitu suglasnost..
 

Podizvođači 

 

Trgovačko društvo IMPULS - LEASING d.o.o. pridržava pravo operativno vođenje ili funkcije povezane s upravljanjem ovom web stranicom povjeriti na izvođenje trećim osobama.
 

Opći uvjeti poslovanja  U dopuni ovdje navedenih odredaba vrijede Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o.. 

Ako nije ugovoreno drugačije, i to u slučaju nepodudarnosti između ovdje navedenih uvjeta i ugovornih utanačenja, uključujući Opće uvjete poslovanja trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o., prvenstveno će vrijediti ugovorna utanačenja.

U slučaju razlika između navedenih uvjeta ili Općih uvjeta poslovanja trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o. i posebnih sporazuma („Posebni uvjeti“) o određenim proizvodima i uslugama koje se nude na web stranici trgovačkog društva IMPULS - LEASING d.o.o..  prvenstveno će vrijediti Posebni uvjeti.
 

Salvatorna klauzula  Ako pojedini od ovdje navedenih uvjeta jesu ili postanu nevaljani, to neće imati utjecaja na pravovaljanost ostalih odredaba.