• Što je leasing? Razlika između operativnog i financijskog leasinga.
  Posao leasinga je pravni posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga na način da od dobavljača objekta leasinga kupnjom stekne pravo vlasništva na objektu leasinga, te primatelju leasinga odobrava korištenje tog objekta leasinga kroz određeno vrijeme, a primatelj leasinga se obvezuje za to plaćati naknadu.
   
  Financijski leasing namijenjen je onima koji po isteku leasinga žele steći vlasništvo nad objektom leasinga.

  Osnovne karakteristike:
  • objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga
  • u trošak poslovanja primatelja leasinga uz amortizaciju, ulazi i kamata
  • po isporuci davatelj leasinga izdaje račun za objekt leasinga, temeljem kojeg primatelji leasinga može ostvariti pravo na povrat PDV-a, (ovisno o djelatnosti primatelja leasinga i objektu leasinga)
  • neotplaćeni dio vrijednosti objekta leasinga predstavlja dugoročno zaduženje u bilanci primatelja leasinga
  • učešće umanjuje iznos financiranja te se na njega ne obračunava kamata
  • plaćanjem otkupne vrijednosti (koja je manja od tržišne vrijednosti) objekta leasinga primatelj leasinga stječe pravo na prijenos vlasništva nad objektom leasinga 
  Operativni leasing ima obilježja poslovnog najma, jer se prvenstveno radi o korištenju objekta leasinga bez namjere stjecanja vlasništva uz eventualnu mogućnost zamjene za novi objekt po isteku ugovora.

  Osnovne karakteristike:
  • objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama davatelja leasinga
  • leasing obrok ulazi u trošak poslovanja primatelja leasinga (PDV po računima može biti porezno priznat ovisno o djelatnosti primatelja leasinga i objektu leasinga) bilanca primatelja leasinga nije dodatno opterećena, jer nema dugoročnog zaduženja
 • Koje sve naknade leasing društvo zaračunava?
  IMPULS-LEASING d.o.o. sukladno Općim uvjetima za sklapanje ugovora o leasingu primatelju leasinga može obračunati Naknadu za sudjelovanje u prekršajnim i drugim sudskim postupcima, Naknade u slučaju izmjene ugovora, Naknade vezane za prestanak ugovora, Naknadu za prefakturiranje, Naknadu za likvidaciju djelomičnih šteta, Naknade za troškove podsjetnika i opomena, Naknade za nedostavljanje ugovorne dokumentacije, Naknadu za uslugu registracije. Sve Naknade definirane su Cjenikom društva IMPULS-LEASING d.o.o.
 • Što je jamčevina, predujam naknade i učešće?
  Jamčevinu čini novčani polog koji služi kao sredstvo osiguranja za podmirenje otvorenih tražbina davatelja leasinga prema primatelju leasinga nakon isteka, odnosno prijevremenog prestanka ugovora o leasingu. Za uplaćeni iznos jamčevine ne izdaje se račun. Jamčevinu primatelj leasinga knjiži kao dugoročno potraživanje. Po isteku odnosno prijevremenom prestanku ugovora o leasingu, davatelj leasinga primatelju leasinga vraća iznos  jamčevine u cijelosti, ukoliko po ugovoru ne postoje nikakva otvorena potraživanja, odnosno umanjenu za iznos otvorenih potraživanja, ukoliko ista postoje.

  Predujam naknade primatelj leasinga evidentira u svojim poslovnim knjigama  kao unaprijed plaćene troškove te ih mjesečno rasknjižava na trošak sukladno broju mjeseci trajanja ugovora, dok  davatelj leasinga knjiži predujam naknade kao odgođeni prihod i također ga mjesečno rasknjižava na prihode sukladno broju mjeseci trajanja ugovora . U slučaju prijevremenog raskida ugovora, nekonzumirani dio predujma naknade vraća se primatelju (umanjen za iznos otvorenih potraživanja, ukoliko ista postoje). U slučaju isteka ugovora primatelju se ne vraća ništa jer je cijeli iznos predujma naknade konzumiran (rasknjižen).
  Učešće predstavlja sudjelovanje primatelja leasinga u financiranju u određenom postotku nabavne vrijednosti predmeta.
 • Osiguranje objekta. Ima li primatelj leasinga pravo slobodnog izbora osiguratelja objekta leasinga?
  Primatelj leasinga dužan je na vlastiti trošak, a u ime društva IMPULS-LEASING d.o.o., kao vlasnika objekta leasinga, za čitavo vrijeme trajanja ugovora pravovremeno i redovno zaključivati propisana obvezna osiguranja za objekt leasinga. Ukoliko je objekt leasinga vozilo, primatelj leasinga dužan je sklopiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti s dopunskim osiguranjem vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja, te za cijelo vrijeme trajanja ugovora o leasingu pravovremeno plaćati premije, a preslike polica nakon njihovog sklapanja bez odgode dostaviti društvu IMPULS-LEASING d.o.o.. U navedenu svrhu primatelj leasinga dužan je na vlastiti trošak i za čitavo ugovoreno vrijeme trajanja ugovora,  za objekt leasinga sklopiti ugovor o osiguranju imovine s prvoklasnim, za IMPULS-LEASING d.o.o. prihvatljivim osiguravateljem, a ukoliko je objekt leasinga vozilo, dužan je sklopiti ugovor o punom kasko osiguranju koje pokriva sve rizike u vezi nezgode i krađe, te za cijelo vrijeme trajanja ugovora o leasingu za isto pravovremeno plaćati premije. Sudjelovanje u šteti može iznositi najviše 10%. Osiguranik navedenog ugovora o osiguranju imovine ili punom kasko osiguranju je IMPULS-LEASING d.o.o., što se bezuvjetno upisuje u policu osiguranja. Primatelj leasinga dužan je izvornike svih polica osiguranja neposredno nakon njihovog sklapanja dostaviti društvu IMPULS-LEASING d.o.o. Primatelj leasinga u cijelosti snosi eventualno sudjelovanje u šteti (franšizu).
 • Procedura nakon isteka ugovora.
  FINANCIJSKI LEASING
  Ugovor o financijskom leasingu ističe s datumom dospijeća otkupne vrijednosti objekta leasinga, po podmirenju svih potraživanja evidentiranih na konto kartici ugovora. IMPULS-LEASING d.o.o. izvršit će konačni obračun ugovora o leasingu, te će na ime primatelja leasinga pripremiti i predati cjelokupnu dokumentaciju za prijenos vlasništva.

  OPERATIVNI LEASING
  Kod operativnog leasinga je strogo zabranjeno da primatelj leasinga po isteku ugovora otkupi objekt leasinga te postane njegovim vlasnikom. Nakon isteka ugovornog odnosa između društva IMPULS-LEASING d.o.o. i primatelja leasinga, primatelj leasinga objekt leasinga vraća u posjed društva IMPULS-LEASING d.o.o., a društvo IMPULS-LEASING d.o.o. započinje proces prodaje objekta leasinga, te pokušava dosegnuti iznos prodaje najmanje za iznos ugovorene visine ostatka vrijednosti. Primatelj leasinga ima mogućnost ponuditi kupca objekta leasinga.
 • Što kada se dogodi šteta na vozilu? Na koga se izdaje račun za popravak?
  DJELOMIČNA ŠTETA
  1. Izvid štete i prijavu štete vrši primatelj leasinga osiguravajućoj kući.
  2. Narudžbenicu za popravak objekta leasinga ovlaštenom izvođaču radova na pisani zahtjev izdaje društvo IMPULS-LEASING d.o.o.
  3. Račun popravka objekta leasinga ovlašteni izvođač radova izdaje na društvo IMPULS-LEASING d.o.o.
  4. Isplata štete od strane osiguravajuće kuće vrši se na račun društva IMPULS-LEASING d.o.o. koji koje plaća račun popravka ovlaštenom izvođaču radova.
  U slučaju da je isplata po računu popravka umanjena od strane osiguravajućeg društva, na primatelja leasinga izdaje se račun prefakturiranog troška sudjelovanja u šteti. Razlozi za umanjenje odštete mogu biti: dug po premiji police osiguranja, malus štete, amortizacija, nepriznavanje računa izvođača radova zbog viška satnice, odstupanje od podataka s izvida štete i sl.
  Primatelj leasinga ima mogućnost uputiti prigovor na iznos odštete izravno osiguravajućoj kući. U slučaju naknadne isplate osiguravajuće kuće na ime štete se za uplaćeni iznos vrši storno računa prefakturiranog troška sudjelovanja u šteti.
  Društvo IMPULS-LEASING d.o.o. za svaku obrađenu štetu primatelju leasinga obračunava naknadu za likvidaciju štete sukladno važećem cjeniku.
 • Procedura registracije vozila. Tko registrira vozilo kod prve registracije?
  Prvu registraciju objekta leasinga obavljaju djelatnici društva IMPULS-LEASING d.o.o. po dostavi dokumentacije pripremljene za registraciju od strane primatelja leasinga ili dobavljača nakon što primatelj leasinga preuzme objekt leasinga, te nakon što se nad objektom leasinga izvrši tehnički pregled.
  Za registraciju novog objekta leasinga potrebna je sljedeća dokumentacija:
  • preslika ugovora o leasingu
  • originalni račun dobavljača prema društvu IMPULS-LEASING d.o.o. naslovljen na adresu poslovnice na koju se objekt leasinga registrira
  • potvrda o ovlaštenju dobavljača – ako se radi o dobavljaču iz mreže ovlaštenih salona nekog uvoznika odnosno ako uvoznik i prodavatelj nisu ista pravna osoba
  • dva registracijska lista od tehničkog pregleda ispostavljena na IMPULS-LEASING d.o.o.
  • polica obveznog osiguranja u originalu (dva primjerka)
  • preslika Obavijesti o razvrstavanju po NKD-u primatelja leasinga, ukoliko je primatelj leasinga pravna osoba; preslika obrtnice, ukoliko je primatelj leasinga obrt; preslika rješenja o osnivanju, ukoliko je primatelj leasinga samostalni djelatnik; odnosno preslika osobne iskaznice, ukoliko je primatelj leasinga fizička osoba
  • vezani računi, ukoliko se radi o rabljenom objektu leasinga
 • Informativni obračun – procedura zahtjeva.
  IMPULS-LEASING d.o.o. po uredno ispunjenom i potpisanom Zahtjevu za informativni obračun, dostavljenog od strane primatelja leasinga, izrađuje i dostavlja informativni obračun ugovora o leasingu. Informativni obračun ugovora o leasingu važeći je do izdavanja sljedećeg računa po ugovoru o leasingu odnosno do nastanka dodatnih troškova ili naknada koje društvo IMPULS-LEASING d.o.o. ima pravo naplatiti primatelju leasinga sukladno Općim uvjetima za sklapanje ugovora o leasingu. U slučaju operativnog leasinga, primatelju leasinga se uz informativni obračun dostavlja i suglasnost za prodaju objekta leasinga.
 • Što je ostatak vrijednosti?
  Ostatak vrijednosti predstavlja sporazumno utvrđenu vrijednost predmeta leasinga u trenutku isteka ugovorenog trajanja Ugovora o operativnom leasingu, a koja se temelji na očekivanoj vrijednosti predmeta leasinga u trenutku isteka Ugovora.
  Minimalni i maksimalni iznosi ostatka vrijednosti ovise o ugovorenom trajanju leasinga, kao i visini jamčevine/predujma naknade.
 • Mogu li u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor o leasingu?
  Mogućnost raskida ugovora o leasingu definirana je Općim uvjetima za sklapanje Ugovora o leasingu.
  Primatelj leasinga dužan je vratiti objekt leasinga u neposredan posjed društva IMPULS-LEASING d.o.o. najkasnije na dan isteka otkaznog roka, u protivnom se smatra da je primatelj leasinga odustao od otkaza ugovora. Primatelj leasinga odgovoran je društvu IMPULS-LEASING d.o.o. za svaku štetu koja istome može nastati kao posljedica otkaza ugovora od strane primatelja leasinga, slijedom čega je društvo IMPULS-LEASING d.o.o. ovlašteno zahtijevati od primatelja leasinga naplatu svih dospjelih nepodmirenih obroka leasinga i nenamirene vrijednosti po ugovoru, kao i svih eventualno nastalih drugih troškova koje je društvo IMPULS-LEASING d.o.o. ovlašteno naplatiti od primatelja leasinga prema Općim uvjetima za sklapanje ugovora o leasingu.
 • Na koji način primatelj leasinga u financijskom leasingu stječe vlasništvo nad objektom leasinga?
  Izdavanjem zadnje mjesečne rate po ugovoru o financijskom leasingu primatelju leasinga izdaje se i otkupna rata s datumom dospijeća isteka ugovora prema otplatnom planu. Nakon uplate posljednje rate i podmirivanja svih preostalih otvorenih potraživanja, vrši se izrada konačnog obračuna ugovora, te se primatelju leasinga predaje cjelokupna dokumentacija potrebna za prijenos vlasništva nad objektom leasinga koja sadrži:
  • 3 primjerka R1 računa za objekt leasinga izdanog kod aktivacije ugovora o leasingu, pečatirana i potpisana od strane društva IMPULS-LEASING d.o.o.
  • original knjižice vozila, ukoliko se radi o objektu leasinga koji se registrira, te ukoliko je ugovor o leasingu sklopljen prije 01.07.2013.
  • punomoć za odjavu objekta leasinga, ukoliko se radi o objektu leasinga koji se registrira
  • potvrdu o podmirenju obveza primatelja leasinga
 • Tko snosi troškove vezane uz objekt leasinga, davatelj ili primatelj leasinga?
  Sve troškove koji nastanu nad objektom leasinga za vrijeme trajanja Ugovora o leasingu snosi primatelj leasinga.
 • Ima li posao leasinga predviđenu opciju kupnje objekta leasinga?
  FINANCIJSKI LEASING
  Uplatom po informativnom obračunu za vrijeme trajanja ugovora o leasingu, odnosno po izvršenim svim uplatama u slučaju normalnog isteka ugovora o leasingu, primatelj leasinga stječe pravo za prijenos vlasništva nad objektom leasinga.

  OPERATIVNI LEASING
  Kod operativnog leasinga strogo je zabranjeno da primatelj leasinga otkupi objekt leasinga te postane njegovim vlasnikom. Nakon isteka ugovornog odnosa između društva IMPULS-LEASING d.o.o. i primatelja leasinga ili tijekom trajanja istog, primatelj leasinga ima mogućnost ponuditi kupca objekta leasinga minimalno za iznos nenamirene vrijednosti ugovora.
 • Prednosti e-računa
  Siguran primitak računa, ubrzavanje procesa zaprimanja računa, spremanje računa u digitalnom obliku, manje papirologije-očuvanje okoliša.
 • Od čega se sastoji realna kamatna stopa?
  Pri izračunu realne kamatne stope uzima se u obzir trajanje ugovora o leasingu u mjesecima, iznos ukupne naknade za leasing, te iznos svih naknada u vezi sa zaključenjem i provedbom ugovora o leasingu.
 • Što će se dogoditi ukoliko više ne budem u mogućnosti plaćati mjesečne obroke?
  U slučaju neredovitog plaćanja mjesečnih obveza  od strane primatelja leasinga (sukladno čl. 59 Zakona o leasingu –  ako primatelj leasinga nije platio dvije uzastopne naknade) ugovor o leasingu može se  raskinuti zbog neplaćanja, te će se primatelja leasinga pozvati na povrat objekta leasinga. Na dan povrata objekta društvu IMPULS-LEASING d.o.o. te nakon potpisivanja zapisnika o preuzimanju vozila ugovor se raskida s datumom potpisivanja zapisnika, te se primatelju leasinga prestaju izdavati računi za mjesečne rate/najamnine.

  Potom se po ovlaštenom sudskom vještaku obavlja vještačenje radi procjene tržišne vrijednosti objekta leasinga na trošak primatelja leasinga. Procjena ovlaštenog sudskog vještaka šalje se primatelju leasinga preporučenom poštom na pisani zahtjev primatelja leasinga. Ako su procjenom sudskog vještaka utvrdena oštećenja vozila koja bi osiguratelj prihvatio po kasko polici, organizira se procjena štete i objekt leasinga se popravlja. Objekt leasinga prodaje se javnom objavom od strane društva IMPULS-LEASING d.o.o., te se prodaje najboljem ponuđaču.

  Primatelj leasinga odgovoran je za svaku štetu koja društvu IMPULS-LEASING d.o.o. može nastati kao posljedica raskida ugovora, slijedom čega je društvo IMPULS-LEASING d.o.o. ovlašteno zahtijevati od primatelja leasinga naplatu svih dospjelih nepodmirenih obroka leasinga i nenamirene vrijednosti po ugovoru, kao i svih eventualno nastalih drugih troškova koje je društvo IMPULS-LEASING d.o.o. ovlašteno naplatiti od primatelja leasinga prema Općim uvjetima za sklapanje ugovora o leasingu.
 • Financiranje rabljenih vozila.
  Društvo odobrava financiranje rabljenih vozila putem leasinga od ovlaštenih dobavljača, a vozila starosti do 3 godine moguće je financirati bez učešća.
  Ukupan zbroj godina vozila i trajanje leasinga ne može biti veći od 8 godina.
 • Tko je upisan u prometnoj dozvoli kao vlasnik vozila?
  Za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa između društva IMPULS-LEASING d.o.o. i primatelja leasinga, društvo IMPULS-LEASING d.o.o. je pravni vlasnik objekta leasinga. U prometnoj dozvoli, ukoliko se objekt leasinga registrira, primatelj leasinga naveden je kao korisnik predmetnog objekta leasinga.