Za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa između društva IMPULS-LEASING d.o.o. i primatelja leasinga, društvo IMPULS-LEASING d.o.o. je pravni vlasnik objekta leasinga. U prometnoj dozvoli, ukoliko se objekt leasinga registrira, primatelj leasinga naveden je kao korisnik predmetnog objekta leasinga.