KONTAKTI
IMPULS-LEASING d.o.o
Velimira Škorpika 24
10000 Zagreb
tel: 01 3458555
fax: 01 3458444
IMPULS-LEASING d.o.o
Trg Republike Hrvatske 1
51000 Rijeka
tel: 051 688 122
fax: 051 688 120
IMPULS-LEASING d.o.o
Put Supavla 1
21000 Split
tel: 021 684 462
fax: 021 684 460
IMPULS-LEASING d.o.o
S.L.B. Mandića 50a
31000 Osijek
tel: 031 445 045
fax: 031 445 046
IMPULS-LEASING d.o.o
Anina 2 
42 000 Varaždin 
tel: 042 629 355 
fax: 042 629 357 
IMPULS-LEASING d.o.o
Dr. Ante Starčevića 24, Atlant centar 
20 000 Dubrovnik
tel: 020 642 806 
fax: 020 642 808  
POSLOVNICE

Rječnik

Amortizacija

Amortizacija je postupno umanjivanje vrijednosti imovine poduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom. Kako se iznos amortizacije oduzima svake godine od porezne osnovice, način amortizacije utječe na odluku o načinu financiranja nabavke opreme.

Anuitet

Anuitet je iznos kojim se otplaćuje kredit,  zajam ili leasing u određenom vremenskom razdoblju. Anuitet predstavlja utvrđeni iznos koji se otplaćuje postupno prema amortizacijskom planu. U anuitet je uključen i dio duga i pripadajuće kamate, a određuje se tako da po dospijeću dug bude u potpunosti isplaćen.

Bonitet

Izraz izveden od latinske riječi bonus (dobar, valjan, kvalitetan i sl.). U poslovnoj praksi riječ sintetički izražava vrijednost, pouzdanost, poslovnu i osobito kreditnu sposobnost. Procjenom boniteta partnera odlučuje se o prihvaćanju posla, preko uočenog rizika formira se cijena, procjenjuje sigurnost budućih prihoda, strukturiraju se vlastita financijska ulaganja i sl.

Ocjenjivanje boniteta ozbiljan je i stručan posao koji se temelji na detaljnom studiranju bilance i drugih izvještaja firme, obuhvaća analizu prošlosti i procjenu budućnosti, a ocjena uključuje i ugled firme koji se ne može iskazati brojkama, ali ima svoju vrijednost.

Bonus

Popust koji osiguravatelj odobrava osiguraniku ako nije imao štete ili one nisu u relaciji s premijom. Odobrava se na ukupan iznos premije, a ne samo na dio premije (tehnička premija) koji je namijenjen za izdatke za štete. Osiguravatelj nije dužan osiguraniku obračunavati bonus, ali radi poticaja smanjenja šteta može se očekivati da će se primijeniti u obračunu za mnoge vrste osiguranja. Suprotnost od bonusa je doplatak na premiju.

Devizni tečaj

Devizni tečaj je cijena jedne valute izražena drugom valutom.

Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje koliko kredit klijenta stvarno košta, odnosno kolika je ukupna cijena kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita, dužina otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita ili udjela itd. Način izračuna EKS-a je jedinstven za sve banke, a propisala ga je Hrvatska narodna banka.

Financijski leasing

Kod financijskog leasinga predmet najma prelazi u potpuno vlasništvo korisnika sa zadnjom otplaćenom ratom leasinga. Za cijelo vrijeme najma vodi se u poslovnim knjigama korisnika kao investicija i iskazuje se u sklopu njegove bilance zaduženosti kao obveza. Vrijednost predmeta leasinga obračunava se u bruto iznosu sa PDV-om koji se plaća ili u jednakim obrocima tijekom najma ili kao jednokratni iznos po njegovu završetku.

Franšiza

Postotak ili iznos štete određen ugovorom o osiguranju, za koji osiguratelj ne preuzima obvezu da ga nadoknadi. Naziva se još ugovoreni samopridržaj.

Hanfa

HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) nastala je 1. siječnja 2006. godine prestankom rada Direkcije za nadzor društava za osiguranje, Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske i Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja. Nadzire poslovanje osiguravajućih društava, leasing tvrtki, financijskih i mirovinskih fondova.

Interkalarna kamata

Način naplate kamata u razdoblju korištenja kredita dužih rokova kod kojih se iznos kredita iskorištava u više navrata. Na svaki iskorišteni dio kredita obračunava se kamata od trenutka korištenja do početka otplate kredita. Kod kredita koji se koristi odjednom, interkalarna kamata obračunava se od dana iskorištenja do početka redovite otplate. Visina interkalarne kamate obično je jednaka redovnoj kamati. Može se platiti jednokratno ili uključiti u redovitu anuitetsku otplatu. 

Jamac

Sudužnik i jamac su osobe koje zajedno s korisnikom kredita solidarno jamče banci za redovitu otplatu te daju suglasnost da u slučaju neredovite otplate kredita, banka može od njih naplatiti svoja potraživanja. Razlika među njima je u tome što sudužnik pored toga jamstva pojačava kreditnu sposobnost korisnika kredita pa je on u kreditu potreban samo onda kada korisnik kredita nije u potpunosti kreditno sposoban, na primjer kada nema dovoljno visoku plaću za traženi iznos kredita.

Jamčevina

je iznos koji se u ugovornoj visini pohranjuje kod najmodavca za cijelo vrijeme trajanja operativnog najma, kao beskamatno osiguranje za uredno i pravodobno ispunjenje svih dospjelih obveza najmoprimca. Minimalni i maksimalni iznosi jamčevine ovise o ugovorenom trajanju najma

Jamstvo

Jamstvo ili poručanstvo je ugovor kojim se treća osoba, jamac ili poruk, obvezuje vjerovniku da će ispuniti obvezu dužnika ako to dužnik ne učini. Jamčeva obveza je akcesorna, što znači da jamčeva obveza postoji ako postoji valjana obveza glavnog dužnika.

Ugovor o jamstvu obvezuje jamca samo ako je izjavu o jamstvu učinio u pisanom obliku. Jamstvo kao akcesorna obveza prestaje ako je na bilo koji način prestala obveza glavnog dužnika. Jamstvo može prestati i samostalno, i to kad npr. vjerovnik otpusti jamca, kao i zbog vjerovnikova odugovlačenja. Zastarom obveze glavnog dužnika zastarijeva i obveza jamca.

Kamata

Naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja.

Kamatna stopa

Kamatna stopa je stoti dio izražene cijene za posuđeni kapital. Visina je kamatne stope različita i ovisi o trajanju osiguranja naplate te o sigurnosti potraživanja. U vremenu kamatna stopa se mijenja pod utjecajem ponude i potražnje na tržištu kapitala te je stoga i barometar konjunkturnih kretanja. Temelj je opće kamatne stope diskontna stopa centralne banke.

Leasing

Leasing je poseban oblik financiranja koji se zasniva na ideji da je objekt leasinga bolje koristiti nego kupiti. Leasing omogućuje korisniku da neku opremu ili nekretninu dobije na korištenje za vrijeme koliko mu je potrebna, umjesto da ju kupi. Razlikuju se dva osnovna tipa leasinga - financijski i operativni. Razlikuju su po stjecanju vlasništva nad predmetom leasinga, uvjetima odobravanja i načinu obračuna troškova najma te poreznom tretmanu.

Prednosti leasinga: rate leasinga se otplaćuju iz prihoda koji se ostvaruju upotrebom predmeta leasinga - prema načelu "plaćaj kako zaradiš" porezne prednosti - troškovi (operativnog) leasinga u potpunosti se priznaju u troškove poslovanja dok se PDV plaća u mjesečnim obrocima likvidnost - korisniku kapital ostaje na raspolaganju za druge investicije ili kao obrtni kapital kreditna sposobnost - leasingom se za razliku od kredita poboljšavaju financijski indikatori likvidnosti i zaduženosti troškovi i rizici naplate se smanjuju jer se isplata dobavljača predmeta leasinga vrši odmah po isteku leasinga moguće je postati vlasnik opreme ili je zamijeniti s novom i modernijom

Obavezno osiguranje

Obvezno osiguranje je osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje.
Prema odredbama Zakona o osiguranju u Hrvatskoj se obvezno osiguravaju:
 
  1. putnici u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja, uključujući autobuse koji obavljaju prijevoz putnika; rent-a-car vozila; taksi vozila; zrakoplovi za javni prijevoz i zrakoplovi za turistički prijevoz;
  2. vlasnici, odnosno korisnici motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama;
  3. vlasnici, odnosno korisnici zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama.

Operativni leasing

Kod operativnog leasinga predmet najma ostaje u vlasništvu davatelja najma (leasing tvrtke) za cijelo vrijeme njegovog trajanja ali se po njegovu isteku može prodati trećim osobama. Vrijednost predmeta leasinga obračunva se u neto iznosu bez PDV-a koji se plaća u jednakim mjesečnim obrocima za cijelo vrijeme trajanja najma.

Troškovi operativnog leasinga priznaju se kao troškovi poslovanja i umanjuju osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Knjigovodstveno se vrijednost operativnog leasinga ne iskazuje u bilanci zaduženosti čime se ne smanjuje vrijednost tvrtke. Prilikom ugovoranja obvezna je uplata jamčevine davatelju najma koja se iskazuje u % inicijalne vrijednosti predmeta leasinga. Po isteku leasing ugovora predmetna oprema ili nekretnina može se zamijeniti drugom - novom i modernijom.

Ostatak vrijednosti

Predstavlja sporazumno utvrđenu vrijednost objekta leasinga u trenutku isteka ugovora, koja se temelji na očekivanoj tržišnoj vrijednosti objekta leasinga te je kao takav osnovica za izračun visine najamnine. Minimalni i maksimalni iznosi ostatka vrijednosti ovise o ugovorenom trajanju najma 

Polica osiguranja

Polica osiguranja je isprava o ugovoru o osiguranju, dokument potpisan od osiguravatelja, (može i faksimil potpisa) sadržan u ugovoru o osiguranju. Kod osiguranja potrebno je da policu potpišu svi suosiguravatelji.

U polici moraju biti navedene ugovorne strane, osigurana stvar ili osoba, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili limit pokrića, premije ili doprinos i datum izdavanja police.

Opći, dodatni i posebni uvjeti sastavni su dio ugovora o osiguranju i mogu biti tiskani na polici osiguranja, ili se trebaju predati uz policu osiguranja, što mora biti tiskano na samoj polici.

Sale & lease back

Najmoderniji model financiranja u kojem je predmet leasinga je imovina korisnika leasinga a korisnik leasinga privremeno prodaje svoju imovinu leasing društvu. Imovinu i dalje nesmetano koristi kroz leasing a korisnik time oslobađa svoj kapital i odobrena financijska sredstva koristi za nova ulaganja. Po isteku leasing ugovora vlasnik ponovno postaje vlasnikom svoje imovine. 

Trošak obrade Trošak koji je neophodan da bi financijska ustanova ili firma obavili zadane zadatke. Može biti definiran i kao ukupni trošak poslovanja, a sastoji se od varijabilne i fiksne komponente. Varijabilna se mijenja s razinom aktivnosti, dok fiksna opterećuje troškove bez obzira na to da li tvrtka radi ili ne.

Učešće

Novčani iznos kojim najmoprimac sudjeluje prilikom sklapanja ugovora o financijskom leasingu.

Ugovor o leasingu

Ugovor kojim jedna osoba (davalac leasinga) daje na određeno vrijeme na korištenje drugoj osobi (primalac leasinga) određenu stvar, a primalac plaća pristojbu za leasing, s tim da se može ugovoriti da na kraju ugovorenog razdoblja korištenja stvari
 
  • primalac vraća stvar davaocu,
  • da se razdoblje korištenja produžava ili
  • da primalac otkupljuje stvar od davaoca i da ta stvar prelazi iz  vlasništva davaoca u vlasništvo primaoca, suklando općim uvjetima.

Leasing poslovnu konstrukciju potrebno je razlikovati od ugovora o leasingu. U poslovnoj konstrukciji u pravilu sudjeluju tri osobe: proizvođač opreme, leasing kuća (davalac leasinga) i korisnik opreme (primalac leasinga), a stranke samog ugovora o leasingu su davalac leasinga i primalac leasinga.
LEASING KALKULATOR


E-Racun

E-Impuls